Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 1

5/6/2020 3:12:02 PM
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 1

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HÓA

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  17 /QĐHT

            Phong Hóa, ngày 28 tháng 4 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1

sử dụng cho năm học 2020-2021

 

 Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

          Căn cứ vào kết quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 2020-2021;

         Xét đề nghị của Chuyên môn trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học số 2 Phong Hóa.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

            - PGD&ĐT để báo cáo

            - CB,GV,NV, PHHS lớp 1 để thực hiện.

            - Lưu HSCM

 

                                                            Phạm Thị Lệ Thủy

 

Các Tin đã đăng

  DANH MỤC SÁCH LỚP 1 5/6/2020 3:05:49 PM

  DANH MỤC SÁCH LỚP 1 5/6/2020 3:05:01 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5/5/2020 7:37:28 AM

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HS TỔ 2 3/26/2020 8:56:22 AM

  KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HS ÔN TẬP TỔ 1 3/26/2020 8:27:13 AM

  KẾ HOẠCH HD HỌC SINH ÔN TẬP 3/25/2020 8:25:34 PM

  BÁO CÁO 3/24/2020 9:10:14 PM

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HS TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC 3/24/2020 9:04:38 PM

  BÁO CÁO 3/24/2020 8:59:38 PM

  PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH.... 3/24/2020 8:53:03 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình