Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CKII

6/25/2020 5:21:15 PM
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CKII

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HOÁ

Số:      /KH-TH s2 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Phong Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2020


                                                                                     

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

(V/v Tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2019 - 2020 )

        Căn cứ Thông tư 22/GD&ĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung TT30 của BGD& ĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.

       Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020

       Căn cứ tình hình thực tế dạy học tại đơn vị  nay trường Tiểu học số 2 Phong Hoá  xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II,  năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-  Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Thực hiện theo nội dung hướng dẫn TT22/2016/ BGD&ĐT và chuẩn kiến thức kĩ năng của mỗi môn học cuối học kì I.

     II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1.Thành lập hội đồng ra đề kiểm tra CKII:

- Thực hiện theo QĐ số .../QĐ-THS2 ngày 22  tháng 6 năm 2020

- Các thành viên trong hội đồng ra đề kiểm tra hoàn thành bộ đề kiểm tra trước ngày 17/6/2020

      2. Thành lập hội đồng rà soát đề kiểm tra:

- Thực hiện theo QĐ số ...../QĐ-THS2 ngày 22  tháng 6  năm 2020

      - Các thành viên trong hội đồng rà soát đề kiểm tra phải hoàn thành việc rà soát đề kiểm tra trước ngày 17/6/2020

     3. Tổ chức kiểm tra

- Thực hiện theo phân phối chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học được quy định kiểm tra tại Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016.

Cụ thể lịch như sau:

* Ngày 24/6/2020 : Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Tin học lớp 4 và lớp 3B

 

          Thời gian

Nội dung

Từ 09h 00 phút đến 09h 40phút

Kiểm tra môn Tin học lớp 5

Từ  09h 40 phút đến 10h00 phút

Kiểm tra môn Tin học lớp 3B

 

* Ngày 25/6/2020 : Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn Tin học lớp 5 và lớp 3A

          Thời gian

Nội dung

Từ 15h 00 phút đến 15h 40phút

Kiểm tra môn Tin học lớp 5

Từ  15h 40 phút đến 16h20 phút

Kiểm tra môn Tin học lớp 3A

 

* Từ ngày 25/6/2020  đến ngày 03/7/2020

          Thời gian

Sáng

Chiều

25/6

Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 5;2A

Kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4; 3B

26/6

Kiểm tra môn Khoa học lớp 4 ( T3) Lớp 5 (T4)

Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4; 3A; 1B

Sử + Địa lớp 4;5

Kiểm tra T.Anh 1A

29/6

 

Kiểm tra TV lớp 1;2

 

 

Kiểm tra Toán lớp 1;2

Khối 1;2 chấm bài

30/6

Tiếng Việt 3;4;5

 

Kiểm tra Toán 3;4;5

 Chấm bài

01/7

  Chấm bài

Các GV hoàn thành vào bảng đánh giá của các lớp.

02/7/2020

Tổng hợp vào hệ thống phần mềm

Tổng hợp vào hệ thống phần mềm

03/7/2020

Tổng hợp - Báo cáo

Hoàn thành tổng hợp chung

 

4. Tổ chức chấm bài kiểm tra:

- Sau khi kiểm tra xong, giáo viên tiến hành chấm ngay vào buổi chiều để kịp tiến độ báo cáo.

- Chấm bài kiểm tra theo quyết định của hội đồng kiểm tra của nhà trường

+ Trong chấm bài, giáo viên phải sửa lỗi, nhận xét cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân.

+ Việc chấm bài kiểm tra phải bám sát hướng dẫn chấm; những vấn đề phát sinh trong quá trình chấm cần xin ý kiến tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu. 

+ Giáo viên chấm bài nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, đúng hướng dẫn chấm. (không được tẩy, xóa, sửa chữa điểm trong bài thi; trên bài thi của học sinh giáo viên chỉ dùng bút đỏ). Trong chấm bài, giáo viên  ghi nhận xét ưu điểm và hạn chế để học sinh khắc phục.

5. Hoàn thành hồ sơ và báo cáo:

- Sau khi kiểm tra các khối tiến hành chấm theo lịch ( Mục 3)

        - Hoàn thành thống kê và báo cáo trước ngày 06  tháng 7  năm 2020

     Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối học kỳ II, năm học 2019 - 2020, đề nghị tổ trưởng CM  triển khai đến các thành viên và thực hiện nghiêm túc.

                                                           

Nơi nhận:

BGH (để chỉ đạo);

- Tổ trưởng CM, GV (thực hiện)

- Lưu;

 

                                  P.  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                            Phạm Thị Hồng

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 8 6/25/2020 8:23:28 AM

  Lịch công tác tuần 8 6/25/2020 8:20:58 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 8 6/23/2020 3:36:26 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 7 6/19/2020 4:57:53 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 6 6/12/2020 4:00:59 PM

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 1 5/6/2020 3:12:02 PM

  DANH MỤC SÁCH LỚP 1 5/6/2020 3:05:49 PM

  DANH MỤC SÁCH LỚP 1 5/6/2020 3:05:01 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 5/5/2020 7:37:28 AM

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HS TỔ 2 3/26/2020 8:56:22 AM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình